Algemene voorwaarden

Inteco is een activiteit van INTECO BVBA, die hierna “Inteco” genoemd wordt.

1 AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
A. De klant erkent bij het in gesprek treden met Inteco of door het enkele gebruik van de diensten de algemene- en eventueel bijzondere voorwaarden van Inteco te hebben gelezen, begrepen en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en ontkent daarbij zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2 OFFERTE EN BEVESTIGING
A. De door Inteco opgestelde offertes zijn geldig gedurende 7 dagen. Daarna hebben ze enkel een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins Inteco tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
B. Inteco is slechts gebonden aan de offerte en/of een overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de klant. Indien Inteco na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblijk van de levering.

3 AUTEURSRECHTEN EN EIGENDOMSRECHT
A. De geleverde goederen/diensten en de hier op rustende intellectuele rechten blijven eigendom van Inteco zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het moment dat de levering van goederen en/of diensten gestart is.
B. Inteco is bevoorrecht op de goederen die binnengebracht worden ter herstelling tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn.

4 KLACHTEN EN ESCALATIE PROCEDURE
A. Om geldig te zijn moet iedere klacht mbt de overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook overgemaakt worden binnen de 8 dagen na levering/uitvoering per aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet
B. Inteco kan in geval van het vaststellen van een overtreding van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Belgische wetgeving en naargelang de aard van de klacht en/of overtreding overgaan tot één of meerdere van de volgende niet limitatief opgesomde acties: de dienstverlening naar de klant opschorten voor een onbepaalde tijd, de dienstverlening definitief beëindigen, additionele kosten en boetes aanrekenen, de betreffende inhoud verwijderen, de desgevallend door Inteco gehoste diensten en of content buiten gebruik stellen en/of alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

5 ANNULERING

A. Voor onze webshop: Als klant heeft u bij ons recht op een bedenktermijn van 30 dagen onder volgende voorwaarden zie onze pagina Verzending en Retourneren . Binnen deze periode kan u het artikel gratis naar ons terugsturen. Neem hiervoor contact op met ons op info@inteco.be
B. Eenzijdige annulering door de klant is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en Inteco zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft. De koper is gehouden de reeds door Inteco gemaakte kosten te vergoeden zoals bijvoorbeeld en niet gelimiteerd tot voorschotten en borgsommen aan leveranciers evenals de kosten die voortvloeien uit de annulering. Deze vergoeding bedraagt tenminste 20% van de totaalsom van de bestelling of aankoop. Het staat Inteco vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen. Bij gedeeltelijke annulering zal de volledige schadevergoeding, zoals hierboven beschreven, door de klant dienen betaald te worden.

6 PRIJZEN EN BETALINGEN
A. Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod, schriftelijk of mondeling, van Inteco vrijblijvend.
B. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen steeds exclusief BTW. Alle prijzen vermeld via eender welke vorm van publiciteit en op de website zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van druk- of publicatiefouten.
C. Ook na aanvaarding van de bestelling kan Inteco zijn prijzen aanpassen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn kostprijs. In voorkomend geval zal Inteco deze verhoging schriftelijk aan de koper meedelen. De koper beschikt over een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf deze mededeling, om al dan niet zijn bestelling te herroepen.
D. Elke interventie wordt verrekend in regie per begonnen kwartier, steeds met een minimum van 30 minuten.
E. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging op de origineel afgesproken werken en/of diensten uitgevoerd worden, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
F. De navolgende omstandigheden kunnen bij wijze van voorbeeld aanleiding geven tot meerwerk:
• Uitbreiding of wijziging van de eisen of wensen van de opdrachtgever na goedkeuring van de initiële offerte en opdracht.
• Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omgang of onvoldoende duidelijk aan Inteco kenbaar zijn gemaakt. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.
G. Voor een aantal producten die niet courant op voorraad zijn (zoals op maat bestelde producten), dient een voorschot van 30% betaald te worden. Bij betaling van dit voorschot en bevestiging van de bestelling, verbindt de klant zich ertoe de bestelde producten aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar. In geval een terugname of annulering uitzonderlijk overeengekomen wordt, zal een vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn (“restocking fee”).
H. Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar te onze kantoren. Niet- of ontijdig betalen op de vervaldag brengt voor de debiteur automatisch de verplichting mee van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een interest te betalen ad 1% per lopende en begonnen maand en zulks onverminderd alle eventuele andere schadevergoeding. Bij wanbetaling zal het bedrag der facturen verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 15%, onverminderd de gerechts -en uitvoerkosten. Niet betaling van een factuur of rekening op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

7 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
A. Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uitmaken van de verkoopovereenkomst. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.
B. Inteco kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken.
C. Inteco kan evenmin verantwoordelijk worden geacht voor het falen van bedrijfskritische elementen zoals e-mailverkeer, beschikbaarheid van website, voice over IP, fax, filesharing, Cloud services, niet beschikbaar zijn van internet etc.
D. De herstelling van goederen gebeurt op risico van de klant. Inteco kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen binnengebracht voor herstelling. Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.
E. De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. Inteco is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel.
F. Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
G. Goederen die voor herstelling werden binnen gegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Inteco dat deze klaar zijn voor afhaling, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Inteco, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.
H. Inteco is enkel aansprakelijk voor directe schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Inteco beperkt zich in ieder geval tot het bedrag van de factuur, met een maximum van 2500 euro.
I. In geen geval kan Inteco aansprakelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door zijn leveranciers of door wederverkopers van zijn goederen en/of diensten.
J. Inteco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Inteco ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Inteco zelf op de site werd geplaatst alsook informatie afkomstig van gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
K. Elk geval van overmacht ontslaat Inteco van zijn aansprakelijkheid voor vertragingen of tekortkomingen in een deel of het geheel van de uitvoering van zijn verbintenissen. Zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt.
L. Inteco wordt uitdrukkelijk ontheven van enige aansprakelijkheid ten overstaan van de klant voor de aanspraken van auteurs of andere auteursrechthebbenden met betrekking tot de intellectuele rechten m.b.t. de door haar gecreëerde websites, voor zover en in de mate dat de auteursrechtelijke vermogensrechten ter zake bij deze auteurs of rechthebbenden berusten. Indien de toestemming van de auteurs of auteursrechthebbenden niet kan worden bekomen, engageert de klant zich om het gebruik van de auteursrechtelijke beschermde gegevens onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de klant terzake enige vergoeding kan vragen aan Inteco. De klant zal Inteco volledig vrijwaren voor elke aanspraak die door auteurs of andere rechthebbenden op dit punt worden geformuleerd.

8 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
A. Inteco maakt gebruikt van uw gegevens om telefonisch met u contact op te nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per mail of post) te kunnen benaderen voor offertes en facturatie. Uw gegevens kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen over relevante informatie inzake ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden (bijv. wijziging openingsuren, nieuwe diensten, promoties,…).
B. Inteco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
C. Inteco deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
D. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inteco.be. Inteco zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 4 weken op uw verzoek ingaan.
Eveneens nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanleiding is van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Inteco verzamelde persoonsgegevens; neem dan contact op met ons op info@inteco.be

9 BIJZONDERE BEDINGEN M.B.T. DE CREATIE VAN WEBSITES
A. Wanneer de klant Inteco gelast met de creatie van een website, zal Inteco alles in het werk stellen om een voor de klant aanvaardbaar resultaat te creëren. Partijen kwalificeren deze overeenkomst uitdrukkelijk als een middelenverbintenis. Wanneer de klant de creatie van Inteco niet aanvaard, kan de klant de samenwerking beëindigen. Op dat ogenblik zullen alle door Inteco geleverde prestaties worden gefactureerd en door de klant betaald dienen te worden.

10 OVERIGE BEPALINGEN
A. In geval van wederverkoop verplicht de koper er zich toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken.
B. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan licentieaanvragen voor software vallen ten laste van de klant. Ook aanmeldingen of registraties of andere wettelijke formaliteiten behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De informatie die Inteco daar rond verstrekt, is louter en alleen ter informatieve titel.
C. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk gerechtelijk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge. Elk geschil zal in het Nederlands gevoerd worden. De eventuele nietigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules.